Mission Statement

Tungkulin

Candelaria upholds and promotes multi-sectoral and people-participatory municipality to attain economic prosperity and progress in the context of equality, transparency, equity, integrity, accountability and balanced ecology.

Ang bayan ng Candelaria ay maninindigan at magsusulong sa pagpapalakas ng iba’t-ibang sektor ng lipunan kaalinsabay ang aktibong paglahok ng mamamayan upang makamit ang ganap na pangkabuhayang kaunlaran at progreso sa pamamagitan ng pantay-pantay, matapat, hayag na pamamahala at balanseng ekolohiya.


Vision Statement

Pananaw

A center of vibrant economy in Quezon Province and in the CALABARZON Region enriched with economic growth brought about by agriculture and industry propelled by its empowered citizenry and excellent public service anchored on good governance and world class leadership under an atmosphere of peace, rule of law, and love of God Almighty.

Isang lokalidad na sentro ng maunlad na ekonomiya sa Lalawigan ng Quezon at sa rehiyon ng CALABARZON na tumatamasa ng patuloy na kaunlaran mula sa masiglang agrikultura at industriya na pinakikilos ng partisipatibong mamamayan at matimyas na paglilingkod ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng payapang komunidad na may pagsunod sa batas at may pagmamahal sa Diyos.